Lisansüstü

İletişim Çalışmaları Tezli Yüksek Lisans Programımız, gündelik yaşamımızda süregiden iletişim süreçleri ile medyayı anlamak, açıklamak ve çözümleyebilmek amacıyla, 2017 yılında disiplinlerarası bir nitelikte kurulmuştur. İletişim alanında uzmanlaşmış, eleştirel ve etik sorumluluk sahibi araştırmacılar yetiştirmeyi hedefleyen program; kültür ve toplum, kültürel çalışmalar, popüler kültür ve medya, siyasal iletişim, sağlık ve medya, yeni medya, haber medyası, medya metinleri analizi, cinsiyet ve medya, ırk, etnisite ve medya, sanat ve iletişim, görsel iletişim sanatları; uluslararası ve karşılaştırmalı medya, medyada izleyici, medya endüstrisi, medya ve teknolojiye tarihsel yaklaşımlar; sinema akımları, sinema eleştirisi, televizyon ve kültür, medya hukuku ve politikası, dilbilim, toplumsal iletişim, sembolik iletişim gibi birçok başlık altında iletişimi, iletişimin işleyişini ve iletişim sistemlerini kapsamaktır. Bu kapsam ise evrensel akademik bilgi birikiminden yararlanarak, çağımızın iletişim sorunlarını küresel, ulusal, bölgesel ve yerel düzeylerde çalışılmasını öngörmektedir. Tam zamanlı tezli yüksek lisans programımızın süresi 4 yarıyıl olup kredisi 120 AKTS 'dir. 

Programa kabul koşulları
ALES puanı : 65
Mezuniyet not ortalaması : 70
Yabancı dil puanı : 55

 

 

 

DERSLER

1. YARIYIL

Ders Kodu

Ders

Zorunlu/Seçmeli

AKTS

ILEM 701

Sosyal Teori ve Medya Çalışmaları

Zorunlu

6

ILEM 703

Bilimsel Araştırma Yöntemi ve Etiği

Zorunlu

6

ILEM 700

Uzmanlık Alan Dersi

Zorunlu

6

ILEMS 700

Seminer*

Zorunlu

6

 

SEÇMELİ DERS

Seçmeli

6

 

SEÇMELİ DERS

Seçmeli

6

 

Zorunlu olarak alınması gereken toplam AKTS

18

 

Seçmeli olarak alınması gereken toplam AKTS

12

 

1. yarıyılda alınması gereken toplam AKTS

30

*“Seminer” dersi her iki yarıyılda da zorunlu olarak yer almasına rağmen, yönetmelik hükümlerine göre sadece birinin seçilmesi gerekmektedir.

 

1. Yarıyıl / Seçmeli Ders Listesi

Ders Kodu

Ders

AKTS

ILEM 705

Sosyodilbilim

6

ILEM 707

Sosyal Medya ve Toplum

6

ILEM 709

Sinema Tarihi ve Kuramı

6

ILEM 711

Kültürel Kimlik

6

ILEM 713

Toplumsal Cinsiyet ve İletişim

6

ILEM 715

Oyun Kültürü

6

ILEM 717

Halkla İlişkiler Teorileri ve Eleştirel Yaklaşımlar

6

ILEM 719

İletişim Sosyolojisi

6

ILEM 721

Görsel Kültür

6

ILEM 723

Kişilerarası Etkileşim Kuramları

6

ILEM 725

Medyanın Ekonomi Politiği

6

ILEM 727

Kültürlerarası İletişim Tartışmaları

6

ILEM 729

Televizyon Çalışmaları

6

ILEM 731

Gözetim Toplumu ve Mahremiyet

6

ILEM 733

Çok Kültürlü Toplum ve Farklılıkların Yönetimi

6

ILEM 735

Göç ve Hareketlilikte Kültürlerarası İletişim Sorunları ve Çözümler

6

ILEM 737

İletişim Etiği

6

ILEM 739

Modernleşme Kuramları ve Sosyal Değişme

6

ILEM 741

Yeni Medya ve Toplum

6

 

 

2. YARIYIL

Ders Kodu

Ders

Zorunlu/Seçmeli

AKTS

ILEMS 700

Seminer*

Zorunlu

6

ILEM 700

Uzmanlık Alan Dersi

Zorunlu

6

 

SEÇMELİ DERS

Seçmeli

6

 

SEÇMELİ DERS

Seçmeli

6

 

SEÇMELİ DERS

Seçmeli

6

 

Zorunlu olarak alınması gereken toplam AKTS

12

 

Seçmeli olarak alınması gereken toplam AKTS

18

 

2. yarıyılda alınması gereken toplam AKTS

30

*“Seminer” dersi her iki yarıyılda da zorunlu olarak yer almasına rağmen, yönetmelik hükümlerine göre sadece birinin seçilmesi gerekmektedir.
 

2. Yarıyıl / Seçmeli Ders Listesi

Ders Kodu

Ders

AKTS

ILEM 702

Çağdaş Türkiye Sineması

6

ILEM 704

Türkiye'de Gündelik Yaşam ve Popüler Kültür

6

ILEM 706

Sinema Araştırmalarında Yöntem

6

ILEM 708

Medya ve Söylem Çalışmaları

6

ILEM 710

Gündelik Yaşam Etnografisi

6

ILEM 712

İletişim Etnografisi

6

ILEM 714

Alternatif Medya Kuramları

6

ILEM 716

Ulusaşırı Alan, Göç ve Medya

6

ILEM 718

Tüketim Kültürü ve Eğilimleri

6

ILEM 720

Dijital Hikâye Anlatımı

6

ILEM 722

Medyada Ötekileştirme Politikaları

6

ILEM 724

Kitle İletişimi Sistemleri ve İfade Özgürlüğü

6

ILEM 726

Feminist Film Kuramı

6

ILEM 728

Reklam ve Retorik Eleştiri

6

ILEM 730

Sağlık İletişimi Dinamikleri ve Sağlıklı Olma Kültürü

6

ILEM 732

Eleştirel Düşünme ve Eleştirel Kuram

6

ILEM 734

Siyasal İletişim

6

ILEM 736

Anayasalarda Basın Özgürlüğü

6

ILEM 738

Popüler Kültür Tartışmaları

6

ILEM 740

Yeni Medya Teorileri

6

 

3. YARIYIL

Ders Kodu

Ders

Kredi/

saat

AKTS

ILEM 700

Uzmanlık Alan Dersi

0

6

ILEMT 700

Yüksek Lisans Tez Çalışması

0

24

 

3. yarıyılda alınması gereken toplam AKTS

30

 

4. YARIYIL

Ders Kodu

Ders

Kredi/

saat

AKTS

ILEM 700

Uzmanlık Alan Dersi

0

6

ILEMT 700

Yüksek Lisans Tez Çalışması

0

24

 

4. yarıyılda alınması gereken toplam AKTS

30