Çukurova Üniversitesi
Arama 
Ana Sayfa | English
 
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
İLETİŞİM FAKÜLTESİ

 
  Fakültemiz Yönetim Akademik Öğrenci İletişim  
 
  Bölümler
  Akademik Kadro
  Akademik Takvim
  Ders Programları ve İçerikleri

> Akademik > Bölümler  >  İletişim Bilimleri        


 İLETİŞİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ 

Halkın doğru, güvenilir ve geçerli haber ve bilgi alma hakkının bir ‘insanlık hakkı’ olarak güvenceye alınmasıyla 20. Yüzyıl başında Basın Yayın eğitimi dünyada başlamış, 1960’lı yıllarda ülkemizde kurumsallaşmıştır. İletişim Bilimleri eğitiminin akademik bir alan olarak Türkiye’deki geçmişi ise 1990’lı yıllara dayanır.

Türkiye’deki İletişim Fakültelerinde genellikle iletişim araç ve ortamlarına göre yapılanmış olan bölümlerin (Radyo-TV-Sinema; Gazetecilik, Reklamcılık, Halkla İlişkiler, vb.) akademik altyapısını, disiplinler arası İletişim Bilimleri alanı oluşturur. Sosyoloji, Siyaset Bilimi, Antropoloji, Tarih, Sanat, Felsefe, Dilbilim gibi temel alanlarda üretilmiş fikir ve ifade birikiminden beslenen İletişim Bilimleri eğitimi, 'medya ile kuşatılmış' dünyayı sadece anlamakla kalmayıp daha iyiye yönlendirmeyi amaçlar.

Toplumsal ve düşünsel bir zeminden bağımsız olarak iletişimle ilgilenmek olanaksızdır. İletişim Bilimleri, iletişim teknolojilerindeki yeniliklerle "nelerin, kime, nasıl, nerede ve ne zaman" söylenebileceğini ve gösterilebileceğini bilen, nitelikli iletişimciler yetiştirmeyi hedefler.

Medya Çalışmaları Ana Bilim Dalı, Toplum ve İletişim Ana Bilim Dalı ve Kültürlerarası İletişim Ana Bilim Dalı’ndan oluşan Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi bünyesindeki İletişim Bilimleri Bölümü, 2012-2013 eğitim öğretim yılında lisans programına alınan 65 öğrencisi ile eğitim öğretime başlamıştır.

Çukurova Üniversitesi İletişim Bilimleri Bölümü öğrencileri, toplumsal iletişim sorunlarının çözülmesinde ve ideal toplumsal yarara uygun iletişim ortamının sağlanmasında, disiplinler arası, eleştirel kuramsal bilgiye ve özgün bakış açısına sahip olacaklardır.

 KÜLTÜRLERARASI İLETİŞİM ANA BİLİM DALI 

Kültürlerarası iletişim farklı kültürlerin üyelerinin iletişim davranışları arasındaki benzerlik ve farklılıklarla ilgilenir. İnsanlar eğitim, akademik paylaşım, ticaret, diplomasi, turistik geziler, siyasal ve ekonomik temaslar gibi nedenlerle farklı kültürlerle temasa yönelmektedir. Bugün kültürlerin karşılaşmalarını anlamak üzere, iletişimin dil, anlam, kültürel kimliğin kurulma ve müzakere edilme süreçlerini anlamaya çalışmak gerekmektedir. Kültürlerarası iletişimin geniş çalışma alanı karşılaştırmalı kitle iletişiminde etkileşimsel çalışmalar, kişilerarası iletişim boyutlarını içermenin yanı sıra ayırımcılık, ötekileştirme ve kültürel önyargıların kırılarak kültürlerarası diyalogun sağlanması ve geliştirilmesi ekseninde insan hakları eğitimi ve çok-kültürcü yaklaşımları kapsayıcı bir nitelik taşır. Kısaca, Kültürlerarası İletişim çalışmaları, kültürel etkileşimi anlamaya ve açıklamaya yönelik kuramsal ve deneysel bilgi birikimine katkı yapmayı amaçlamaktadır.

 MEDYA ÇALIŞMALARI ANA BİLİM DALI 

İletişim Bilimleri Bölümü içinde bulunan ‘Medya Çalışmaları’ anabilim dalı, disiplinlerarası olguları konu ederek, yaygın medya ve onun izleyicileri olan merkez(ler) ile alternatif medya ve onun izleyicileri/kullanıcıları/üreticileri olan çevre(ler) arasında, sarmaşık ilişkilerin kesiştiği bir alanda gezinir. Medya ve iletişim eğitimi de, bir yandan günlük medya ile yüz yüze gelen öğrencilere mesleki beceriler kazandırmak ve bu becerilerin kullanımı için ideal yollar göstermekle, bir yandan da evrensel eğitimin gereği entelektüel soyutlama, tahayyül etme donanımı sağlamakla uğraşır. Bunu yaparken, sistematik bilgi ve deneyimin kesiştiği bir kenarda durmakla yükümlüdür adeta. Kendisini toplum içindeki iletişim sorunlarıyla ilgilenir halde bulan akademisyenlerin ve öğrencilerin, medyaya “düşman olanlar” ile “hayran olanlar” kamplaşmasının ötesinde, kendi deneyimlerini nesneleştirerek araştırmaya konu edebilmeleri mümkündür.  

 TOPLUM VE İLETİŞİM ANA BİLİM DALI 

Tüm toplumsal yapılarla diyalektik ilişki içerisinde işleyen, kişiler arası dizgeden üst toplumsal (makro) dizgelere uzanan etkileşim ağları içerisinde devingen olarak yapılanan insan iletişimini açıklamaya çalışan kuram ve uygulamalardan yola çıkar. Bu çerçevede, disiplinler arası bir anlayışla, Toplumbilim, Siyaset Bilim, Dilbilim, Sosyal Psikoloji ve Psikoloji, Sosyal Antropoloji gibi toplumsal yapıları ve davranışları ve bireyin diğer bireyle ya da topluluklarla ilişkisini ilgilendiren birçok temel alandan beslenerek, Siyasal İletişim, İletişim ve Siyaset Bilimi, Kişiler arası İletişim, İletişim Hukuku gibi yan/ara /alt çalışma alanlarına yönelir. Öte yandan, insanın insanla iletişimini önceleyen bu çalışma alanı, demokrasi, siyasal temsil, propaganda, sosyal kimlik temsilleri vb.gibi gündelik yaşamın pratikleri içerisinde sorunsallaşan konuları eleştirel bir bakış açısıyla tanımlamaya ve çözüm yolları üretmeye çalışırken, bilimsel yöntem ve yaklaşımlar üretme kaygısı taşır.Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi
 Ziyaretçi Sayısı: 20499